Polityka prywatności / Privacy policy


(PL) Polityka prywatności

⟴ Administratorem danych jest Parlament Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego © z siedzibą w: Autonomia Wolnego Miasta KODAN.
⟴ Dane powierzone mogą być przetwarzane w celach administracyjnych, logistycznych, rejestrowych Parlamentu Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego ©.
⟴ Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w celach ochrony, rozwoju wiedzy i dobrostanu oraz dobytku kulturowego Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego.
⟴ Wszelkie przekazane dane będą przetwarzane i przechowywane z zachowaniem najwyższych standardów ochrony i bezpieczeństwa z należytym szacunkiem dla ich Właścicieli, którzy powierzyli je Parlamentowi Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego ©.
⟴ Każdemu przysługuje niezbywalne prawo do przekazywania, dysponowania, aktualizacji treści lub wykreślenia danych, które są jego własnością.
⟴ Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestniczenia w procesie wydania dokumentu tożsamości oraz spisie i rejestrach Parlamentu Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego ©.


W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy o gromadzeniu Państwa danych osobowych w ramach działalności Serwisu internetowego działającego pod adresem http://parlamentludnoscirdzennej.pl.

 

 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest:

Parlament Ludności Rdzennej Narodu Słowiańskiego ©,
z siedzibą w Gdańsku, ul. Edisona 62, Polska.


Dane kontaktowe administratora RODO w Serwisie:

tel. +48 787 001 002

e-mail: rodo@parlamentludnoscirdzennej.pl


2. Serwis przetwarza następujące dane osobowe Klientów:

- imię, imiona, nazwisko, płeć, PESEL, numery identyfikacyjne dokumentów tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania / do korespondencji - których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy / transakcji;
- adres www strony internetowej, tytuł naukowy - których podanie jest dobrowolne;
- numer telefonu - którego podanie jest niezbędne do zawarcia umowy / transakcji (w przyszłości unikalny numer telefonu będzie wykorzystany do weryfikacji Klienta),
- data urodzenia - której podanie jest niezbędne do zawarcia umowy / transakcji (m.in. w celu potwierdzenia pełnoletniości i do weryfikacji Klienta).

3. Celem przetwarzania danych osobowych Klientów jest:

- realizacja umowy / transakcji, w tym w szczególności: rejestracja Firmy Klienta wg podanych danych na terenie stanu Wyoming w USA, obsługa procedur rejestracyjnych, realizacja prawa do odstąpienia od umowy, rozpatrzenie reklamacji, rozliczenie transakcji finansowych (podstawą prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, RODO);
- realizacja usługi Newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO);

4. Przekazane dane osobowe mogą być przez Serwis powierzone podmiotom zewnętrznym: operatorom pocztowym i dostawcom, operatorom transakcji płatniczych, operatorom świadczącym usługi marketingowe (tylko w przypadku zamówienia Newslettera), obsłudze księgowej, obsłudze prawnej, obsłudze IT.

5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do krajów lub organizacji międzynarodowych uznanych za terrorystyczne.

6. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres realizacji umowy, okres obowiązywania rękojmi oraz udzielonej gwarancji na usługę lub towar oraz wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowo / skarbowej.

7. Dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób automatyczny.

8. Klient ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych w tym pozyskiwania ich kopii,
- sprostowania danych,
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody (w przypadku usługi Newslettera), cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Klient ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).Gdańsk, 24.10.2019 r.